Informații generale

Serviciile Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor eliberează:

1. Cărţi de Identitate
2. Dovezi privind modul cum sunt înregistraţi solicitanţii în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.)
3. Furnizări de date din R.N.E.P. conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind  protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date
4. Certificate privind domiciliul înscris în R.N.E.P.

În atenţia cetăţenilor 

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care solicitantul nu se află în țară, mandatarul va prezenta procura pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular  al României din statul în care se afla solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie xerox.