Informații generale

Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei persoane. Acestea se întocmesc în interesul statului şi al persoanei şi servesc la cunoaşterea numărului şi structurii populaţiei,a situaţiei demografice, la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

   Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată
Hotărârea de Guvern 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

Serviciul de Stare Civilă are următoarele atribuţii:

• îndrumă şi controlează pe baza graficului aprobat de preşedintele Consiliului Judeţean activitatea de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă desfăşurată de ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor de pe raza judeţului, modul de soluţionare a lucrărilor de stare civilă întocmite, inclusiv gestiunea certificatelor de stare civilă,conform Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare şi metodologiei nr. 64/2011 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legii sus-menţionate;
• întocmeşte referate cu concluziile rezultate în urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă şi face propuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii pe care le prezintă preşedintelui Consiliului Judeţean, spre aprobare;
• verifică modul de întocmire de către serviciile publice comunitare locale a dosarelor de transcriere a certificatelor de stare civilă procurate din străinătate și emite avize de aprobare sau respingere;
• verifică şi emite avize de aprobare sau respingere în dosarele privind rectificarea rubricilor din cuprinsul actelor de stare civilă;
• primeşte cererile privind acordarea dispensei pentru grad de rudenie, le analizează şi propune preşedintelui Consiliului Judeţean aprobarea sau respingerea motivată a acestora;
• înscrie pe marginea actelor de stare civilă, ex. II, menţiunile prevăzute de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civișă, modificările survenite în statutul civil al persoanelor ;
• acordă asistenţă de specialitate în domeniul stării civile ofiţerilor de stare civilă şi celor interesaţi la solicitarea acestora ;
• primeşte, actualizează,păstrează şi gestionează registrele de stare civilă exemplarul II de la oficiile locale de stare civilă, asigurând securitatea şi conservarea acestor documente ;
• întocmeşte şi eliberează extrase pentru uzul oficial la cererea instituţiilor abilitate(instanţe judecătoreşti, parchet, poliţie,notari publici,primării) din registrele de stare civilă ex. II