Acte necesare

• se eliberează în vederea valorificării unor drepturi sau apărării intereselor în străinătate;
• document eliberat de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti în baza O.G. nr. 33/2002;
• cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială;


Acte necesare:
• cerere tip;

• actul de identitate al titularului sau al persoanei împuternicite(original şi copie xerox);

• cerere tip pentru eliberarea formularului standard multilingv privind domiciliul , valabil în spațiu UE ;

• Procura specială autentificată de notarul public sau încheiată la misiunile diplomatice ale României în străinătate, în care să se precizeze explicit că mandatarul poate solicita certificatul privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P. în original.