Certificatul privind domiciliul inregistrat in R.N.E.P.

• se eliberează în vederea valorificării unor drepturi sau apărării intereselor în străinătate;
• document eliberat de către Direcţia Generala pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti si serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor , la cererea titularului;
• cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială;


Acte necesare:
• cerere tip;

• actul de identitate în original;

• procură specială în original şi , după caz, traducerea acesteia în limba romană , legalizată, de asemenea în original , în situaţia în care documentul este autentificat de către autoritatea străină competentă , dacă se solicita eliberarea Certificatului prin împuternicit;

• împuternicire avocaţiala , dacă se solicita eliberarea Certificatului prin avocat , împuternicit de către titular sau de către reprezentantul legal al acestuia, emisă cu respectarea prevederilor Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, şi Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărarea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din Romania nr.64/2011, cu modificarile şi completările ulterioare;

•actul de identitate al mandatarului în original, dacă Certificatul se solicită prin împuternicit sau avocat.