Dovada adresei de domiciliu

Toate documentele se prezintă în original și copie, nu se acceptă copii legalizate sau în conformitate cu originalul ale actelor de proprietate.

a) În toate cazurile, dovada adresei de domiciliu sau reședință se face cu acte încheiate în condiţii de validitate, prevăzute de legislaţia română în vigoare, spre exemplu:

 • contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă, încheiat în formă autentică;
 • titlul de proprietate a unui imobil tip locuinţă (să fie înscrisă adresa corectă), eliberat până la data de 07.08.1991, dată după care sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;
 • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă, încheiat în formă autentică;
 • contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de uzufruct viager, încheiat în formă autentică, situaţie în care, va fi necesar consimțământul uzufructuarului;
 • contractul de schimb de locuinţe, încheiat în formă autentică;
 • contractul (convenţia) de partaj voluntar, încheiat în formă autentică;
 • contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră, încheiat în formă autentică;
 • contractul de închiriere (locaţiune) care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat (solicitantul trebuie să figureze la rubrica „Titularul contractului de închiriere” sau „Persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere”. Se prezintă contractul de închiriere, actele adiționale și fișa cu suprafața locativă;
 • contractul de închiriere a unui imobil tip locuință înregistrat sau însoțit de declarația unică înregistrată la structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în care să fie inserate numărul și data contractului sau încheiat în formă autentică la un notar public sau părțile acestuia , conținutul și data certă să fie atestate de un avocat, situație în care nu se mai solicită consimțământul proprietarului;
 • contractul de comodat a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, autentificat la un notar public sau părțile acestuia, conținutul și data certă să fie atestate de un avocat, situație în care nu se mai solicită consimțământul proprietarului;
 • contractul de dare în plată a unui imobil cu destinație de locuință autentificat la un notar public;
 • certificatul de moştenitor eliberat de notarul public;
 • hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă; – în cazul hotărârilor judecătoreşti prin care s-au admis acţiunile în prestaţie tabulară şi s-au dispus măsuri privind obligarea la plata unor sume de bani, acestea trebuie să fie definitive, irevocabile şi să fie investite cu formulă executorie;
 • actul de adjudecare a unui imobil tip locuință;
 • extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zile);
 • extras de carte funciară, actualizat, eliberat de notarul public cu semnătură electronică, numai însoțit de certificatul de conformitate (să nu fie mai vechi de 30 zile);
 • autorizaţia de construcţie a unui imobil tip locuintă, însoţit de procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
 • contractul de construire a unui imobil tip locuintă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei;
 • adeverinţă eliberată de primărie- PENTRU MEDIUL RURAL- (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol.

            Alte acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ.

b) declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicită schimbarea domiciliului la o alta persoană fizică;

c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

INFORMAȚII UTILE

Dacă solicitantul nu este titularul spațiului de locuit, proprietarul va prezenta actul de proprietate (original și copie), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate și va semna în fața lucrătorului de la ghișeu.

În situaţia în care proprietarul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul (declarația se reține în original). În declarația dată de proprietarul imobilului trebuie să se specifice acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului (reședinței) unei anumite persoane în locuința care este proprietatea sa. 

Procura generală de administrare a unui imobil nu dă dreptul administratorului să- și stabilească domiciliul (reședința) în imobilul respectiv sau să-și dea acordul pentru stabilirea domiciliului (reședinței) unor terțe persoane.

Dovada adresei de domiciliu(reședință) nu se poate face cu un ante-contract de vînzare-cumpărare, care este doar o promisiune și nu o transmitere a dreptului de proprietate.