Atribuții

Atribuții

Atribuțiile departamentelor ( L 544/2001)

BIROUL DE EVIDENŢA PERSOANELOR

a) coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale privind eliberarea actelor de identitate, a cărților de alegător precum şi a altor documente în sistem de ghişeu unic, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) coordonează organizarea, funcţionarea, conservarea şi exploatarea evidențelor manuale, deţinute de serviciile publice comunitare locale, în conformitate cu prevederile legale, ordinele şi instrucţiunile care reglementează acest domeniu;

c) monitorizează activitatea de eliberare a actelor de identitate desfăşurată de serviciile publice comunitare locale, inclusiv în scopul identificării cauzelor sau condiţiile care pot favoriza ori determina eliberarea actelor de identitate, ca urmare a declinării unei identități false, pentru prevenirea acestor situaţii;

d) actualizează RNEP cu informațiile necesare conform prevederilor legale în vigoare;

e) primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate formulate de cetăţenii aflaţi în situaţii deosebite, după caz;

f) colaborează cu Biroul Judeţean de Administrarea Bazelor de Date pentru verificarea corectitudinii datelor preluate în Registrul Naţional de Evidență a persoanelor de către serviciile publice comunitare locale;

g) colaborează, inclusiv cu ocazia acțiunilor, cu autorități ale administraţiei publice locale, cu atribuţii pe linia întocmirii şi eliberării documentelor de identitate, mişcării populaţiei şi evidenței acesteia;

h) comunică date referitoare la persoane fizice solicitate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, justiţiei, administraţiilor financiare, precum şi la cererea persoanelor juridice și fizice, în temeiul legii;

i) efectuează verificări operative și ia măsurile specifice la solicitarea personalului M.A.I., cu privire la persoanele care nu au acte de identitate asupra lor şi au fost reţinute sau arestate, suspecte sau prinse în flagrant, victime ale unor accidente sau infracţiuni, readmise etc.;

j) asigură soluţionarea, în termenul legal, a petiţiilor cetăţenilor, inclusiv a celor referitoare la activitatea şi comportarea personalului serviciului public;

k) ține legătura cu şefii serviciilor publice locale de evidență a persoanelor, pentru cunoaşterea nemijlocită a stadiului şi modului de realizare a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin;

l) pe baza concluziilor rezultate din activitatea structurilor locale, formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, completarea şi modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate;

m) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu toate serviciile de evidență a persoanelor din țară, în scopul realizării operative şi de calitate a atribuţiilor de serviciu;

n) oferă informaţii de specialitate, în cadrul programului de relaţii cu publicul;

o) ia măsuri de soluționare a tuturor radiogramelor, instrucțiunilor, notelor telefonice primite de la DEPABD conform prevederilor legale;

p) centralizează şi întocmeşte situaţiile statistice, precum şi analizele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial, semestrial şi anual de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și le trimite la DEPABD;

q) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;

r) desemnează un reprezentant pentru a participa la concursurile pentru încadrarea posturilor vacante din specialitatea evidența persoanelor la solicitarea instituțiilor;

s) asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din  documentele rezultate din activitatea de profil;

t) efectuează controale periodice a activităţii desfăşurate de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, conform instrucțiunilor Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și urmărește modul de remediere a deficiențelor constatate;

u) asigură serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor cu imprimantele necesare desfăşurării activităţii de evidență a persoanelor de la  Direcţia pentru Evidența  Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, având la bază necesarul anual;

v) participă la organizarea convocărilor și instruirilor profesionale conform prevederilor legale;

w) asigură consiliere de specialitate în vederea soluţionării unor speţe din domeniul de evidență a persoanelor, sesizate de serviciile publice comunitare locale din judeţ;

x) întocmeşte notele de constatare în urma controalelor de fond şi tematice efectuate (în baza prevederilor art. 7 lit. b) din O.G. nr. 84/2001 cu modificările şi completările ulterioare), la serviciile publice comunitare locale de evidenţa persoanei de pe raza judeţului Vaslui.

COMPARTIMENT  DE  STARE  CIVILĂ ȘI  OPERARE  MENȚIUNI

a) îndrumă și controlează întreaga activitate de stare civilă din cadrul județului Vaslui conform prevederilor Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă republicată și modificată și ale Hotărârii Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

b) urmărește modul de rezolvare a deficiențelor consemnate în procesul-verbal având ca finalitate îndreptarea erorilor din cuprinsul actelor de stare civilă;

c) efectuează controale tematice, precum și verificări periodice privind gestionarea certificatelor de stare civilă la oficiile de stare civilă de pe raza județului;

d) organizează instruirile de pregătire profesională a personalului cu atribuții de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, precum și a ofițerilor de stare civilă din cadrul primăriilor de pe raza județului;

e) întocmește, la începutul fiecărui an, programul de desfășurare a instructajelor, data și locul desfășurării acestora se comunică Direcției pemtru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

f) analizează lunar, trimestrial, semestrial și anual activitățile desfășurate de personalul cu atribuții de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, precum și de ofițerii de stare civilă din cadrul primăriilor;

g) participă la întocmirea materialelor de analiză a serviciului, a testelor și aplicațiilor practice;

h) ține evidența și arhivează registrele de stare civilă – exemplarul II, depuse de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau, după caz, de primăriile competente, care au în păstrare exemplarul I;

i) întocmește necesarul de registre și de certificate de stare civilă, precum și de cerneală specială, pentru anul următor, pe care îl comunică, anual, Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, asigură tipărirea formularelor auxiliare și distribuirea acestora, precum și distribuirea  registrelor, certificatelor serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și primăriilor din județ, contra cost;

j) desemnează un reprezentant care să participe la concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate în domeniul stării civile din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și al primăriilor și asigură instruirea persoanelor cărora urmează a li se delega exercitarea atribuțiilor de stare civilă;

k) asigură spațiile și amenajările corespunzătoare pentru conservarea și păstrarea în condiții optime și de securitate a documentelor și imprimatelor de stare civilă pe care le are în păstrare;

l) asigură prezența unui reprezentant la predarea-preluarea gestiunii de stare civilă, la schimbarea din funcție a personalului cu atribuții de stare civilă sau când, din diferite motive, acesta trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

m) primește anual de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și distribuie serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și primăriilor listele cu coduri numerice personale precalculate; în cazul epuizării acestora, pentru anul în curs, solicită alocarea unor secvențe suplimentare, de la structura județeană a Direcției pentru Evidența  Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

n) realizează cel puțin o dată pe an activități de control asupra tuturor înregistrărilor de stare civilă din cadrul primăriilor sau serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, pe baza graficului exercitând în acest sens următoarele atribuții:

1) verifică respectarea transmiterii în termen a comunicărilor nominale privind dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la Direcția pentru Evidența  Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

2) sesizează Inspectoratul Județean de Poliție, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, precum și Direcția pentru Evidența  Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date cu privire la documentele de stare civilă cu regim special pierdute ori furate și efectuează verificarea administrativă, de fond, a gestiunii certificatelor de stare civilă, în cazul dispariției în alb a unor astfel de documente de la primării;

3) participă la verificările ce se efectuează în vederea stabilirii împrejurărilor în care a avut loc sustragerea acestora;

4) propune consiliului local sau primarului măsurile administrative ce se impun;

o) asigură respectarea normelor privind protecția datelor și informațiilor gestionate și dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și a datelor cu caracter personal;

p) transmite lunar situațiile indicatorilor specifici la Direcția pentru Evidența Persoanelor de Administrarea Bazelor de Date;

q) transmite semestrial la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date situația căsătoriilor mixte, sinteza activității pe linie de stare civilă;

r) efectuează mențiunile în actele de stare civilă – exemplarul II, conform comunicărilor privind înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă, iar în lipsa comunicărilor privind modificările intervenite ulterior în statutul civil mențiunile se operează în baza informațiilor coroborate din arhivele proprii;

s) verifică dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă și formulează propunerile de admitere sau respingere a cererii, pentru a fi înaintate președintelui Consiliului Județean;

t) eliberează, în mod gratuit, extrase pentru uz oficial de pe actele de naștere, de căsătorie și de deces ce le are în păstrare, la cererea autorităților publice în condițiile prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legale;

u) avizează dosarele întocmite de către serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, prin structura de stare civilă sau, în localitățile în care acestea nu sunt constituite, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei, în cazul cererilor de transcriere, rectificare, reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă;

v) asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu structurile similare din țară, precum și cu organele de poliție si cu alte instituții abilitate, pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;

w) solicită și atribuie codurile numerice personale pentru toate persoanele născute anterior anului 1980, prin Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, respectiv Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor al Municipiului București, în cazul persoanelor ale căror certificate de stare civilă sunt transcrise;

x) elimină certificatele de stare civilă retrase și pe cele anulate la completare de serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor și, respectiv, de ofițerii de stare civilă de la primăriile de pe raza de competență, precum și  cotoarele  certificatelor de stare civilă, la un an de la data eliberării ultimului certificat;

y) asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al compartimentului, din documentele rezultate din activitatea de profil;

z) alocă din Registrul Unic al Certificatelor de Divorţ, număr pentru înscrierea acestuia pe certificatele de divorţ, potrivit art. 174, alin. (2) din Metodologia privind aplicarea unitară a dispoziţiilor legale în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011;

z1) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, încredințate de directorul Directiei Județene de Evidenta a Persoanelor.

COMPARTIMENT  INFORMATICĂ

a) verifică calitatea prelucrării informatice a datelor, efectuate de serviciile publice comunitate locale de evidență a persoanelor precum și privind respectarea termenelor în care sunt preluate comunicările de stare civilă ș.a.;

b) actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu datele corecte conform comunicărilor, adreselor și declarațiilor primite de la Serviciile Publice de Evidență si Eliberarea Pașapoartelor Simple, serviciile publice comunitare locale, structurile de administrare a bazelor de date ș.a.;

c) efectuează verificări în R.N.E.P. și în alte evidențe pentru soluționarea lucrărilor specifice;

d) furnizează, în condițiile legii, datele de identificare ale persoanelor fizice către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenți economici și către cetățeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;

e) desfășoară activitatea de studii și documentare tehnică (informatică), în scopul cunoașterii domeniului informatic a posibilităților de implementare a acestora în cadrul sistemului informatic propriu;

f) colaborează cu specialiștii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale M.A.I., în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;

g) asigură tehnoredactarea, în format electronic, a situațiilor statistice, analizelor periodice întocmite de structurile serviciului;

h) asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și secrete de serviciu;

i) execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

j) coordonează activitatea în domeniu la serviciile publice locale de evidență a persoanelor și a compartimentelor de stare civilă din județ;

k) colaborează și cu alte instituții din țară pe linia clarificării problemelor existente și soluționează lucrările specifice repartizate;

l) execută alte sarcini trasate de conducerea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor.

COMPARTIMENTUL  SECRETARIAT,  JURIDIC  ȘI CONTENCIOS

a) întocmește sau participă la întocmirea proiectelor de dispoziții, acte juridice civile ce au legătura cu activitate serviciului;

b) urmărește eficiența aplicării reglementărilor interne în activitatea de profil și face propuneri pentru perfecționarea lor, precum și pentru adoptarea continuă a legislației care reglementează relațiile sociale specifice domeniului de activitate;

c) avizează pentru legalitate dispozițiile cu caracter individual emise de directorul Directiei Județene de Evidenta a Persoanelor. potrivit competenței, precum și orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a serviciului;

d) reprezintă și apără interesele serviciului în procesele de contencios administrativ sau de soluționare a plângerilor în materie contravențională, sens în care, prezintă, directorului serviciului, întampinări, note de concluzii, precum și cereri pentru exercitarea căilor de atac, asigurând, potrivit legii, motivarea lor temeinică;

e) participă la negocierea sau avizarea, potrivit legii, a contractelor, precum și a altor acte încheiate de Directia Județena de Evidenta a Persoanelor. , care angajează răspunderea juridică a acestuia;

f) urmărește și analizează modul de soluționare și respectarea termenelor legale de rezolvare în domeniul petițiilor adresate serviciului, privind aspecte ce fac obiectul activității acestuia;

g) verifică modul în care se aplică dispozițiile legale cu privire la apărarea secretului de serviciu, modul de manipulare și de păstrare a documentelor secrete;

h) asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și propune măsuri de prevenire a scurgerilor de informații clasificate;

i) ține evidența ștampilelor și sigiliilor din dotare și verifică modul de folosire a acestora;

j) organizează și asigură primirea, înregistrarea, repartizarea lucrărilor potrivit profilelor de muncă, destinate serviciului, precum și expedierea și transportul corespondenței, conform reglementărilor în vigoare;

k) centralizează raportările structurilor locale pentru realizarea analizelor și sintezelor trimestriale și anuale, privind activitățile realizate de serviciu în domeniul accesului liber la informațiile de interes public, precum și referitor la activitățile efectuate pe linia prelucrării datelor cu caracter personal;

l) înregistrează și ține evidența agendelor și a materialelor cu regim special, precum și a altor documente privind organizarea serviciului;

m) organizează și asigură întreținerea, exploatarea și selecționarea fondului arhivistic neoperativ, în conformitate cu dispozițiile legale în materie;

n) pregătește și predă dispozitivul de arhivă, pe bază de inventar, dosarele create, anual;

o) acorda asistență juridică comisiilor de disciplină;

p) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și încredințate de directorul Serviciului Public Comunitar Județean.

COMPARTIMENTUL RESURSE  UMANE  ȘI  PREGATIRE PROFESIONALA

a) coordonează și asigură activitățile privind recrutarea, selecția, formarea, încadrarea, pregătirea continuă, evaluarea, promovarea în carieră, motivarea, recompensarea, sancționarea, precum și evidența și prelucrarea automată a datelor referitoare la personalul contractual și funcționarii publici din structura Directiei Județene de Evidenta a Persoanelor. ;

b) execută măsuri specifice de verificare și cunoaștere a personalului contractual și a funcționarilor publici și a personalului detașat;

c) execută activități de verificare a sesizărilor și reclamațiilor privind conduita la locul de muncă și în societate a personalului Directiei Județene de Evidenta a Persoanelor.

d) organizează și desfășoară concursuri  pentru ocuparea funcțiilor vacante de personal contractual și funcționari publici din cadrul Directiei Județene de Evidenta a Persoanelor.

e) întocmește și gestionează documentele de personal (dosarele de personal, fișele de evidență etc.) și emite documentele de legitimare, pentru personalul contractual și funcționarii publici din cadrul Directiei Județene de Evidenta a Persoanelor.

f) întocmește și trimite organelor competente documentația necesară în vederea pensionării personalului, în condițiile legii;

g) eliberează, la cererea persoanelor și a instituțiilor, adeverințe și alte documente prin care să ateste anumite situații ce rezulte din evidențele pe care le deține;

h) asigură, potrivit reglementărilor în vigoare, acordarea concediilor de odihnă, de studiu, fără plată, a învoirilor;

i) primește, păstrează, trimite la Agenția Națională de Integritate, afișează declarațiile de avere și de interese;

j) asigură respectarea legalității cu privire la acordarea drepturilor salariale personalului potrivit legii;

k) participă la controale și verificări privind acordarea drepturilor personalului și alte probleme de personal efectuate de inspecția muncii;

l) ține evidența personalului detașat și informează conducerea Direcției pentru Evidența  Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date cu privire la modificările intervenite în situația acestora, lunar sau ori de câte ori este nevoie;

m) înaintează conducerii Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date propuneri, privind sancționarea disciplinară a personalului detașat;

n) asigură, împreună cu celelalte structuri ale serviciului, organizarea și coordonarea aplicării politicilor și strategiilor de specializare și perfecționare a pregătirii personalului, evaluează necesarul de pregătire profesională și propune măsuri de optimizare a proceselor și activităților specifice în scopul îndeplinirii standardelor de performanță cerute;

o) asigură aplicarea reglementărilor legale, în vigoare, cu privire la activitatea de pregătire continuă și reconversia profesională, identifică nevoile de pregătire, pe categorii de personal, în concordanță cu strategia de utilizare a resurselor umane și stabilește, prioritățile în domeniu, întocmește planul anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici;

p) întreprinde activități specifice pentru participarea personalului la diferite programe de formare profesională a personalului Serviciului Public Comunitar Județean;

q) asigură aplicarea reglementărilor în vigoare și a dispozițiilor Direcției pentru  Evidența  Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date cu privire la activitatea de perfecționare  profesională a personalului detașat;

r) asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil;

s) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și încredințate de directorul Directiei Județene de Evidenta a Persoanelor.

COMPARTIMENTUL  FINANCIAR –  CONTABILITATE

a) asigură organizarea și desfășurarea activității financiar-contabile, în conformitate cu dispozițiile legale și răspunde de această activitate conform competențelor legale;

b) urmărește, periodic, realizarea în bune condiții a indicatorilor financiari aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Comunitar Județean, precum și respectarea disciplinei de plan și a celei financiare;

c) asigură întocmirea documentelor de planificare financiară potrivit metodologiei în vigoare, în colaborare cu șefii birourilor și compartimentelor din cadrul serviciului, urmărind utilizarea eficientă a mijloacelor financiare puse la dispoziție;

d) asigură plata integrală și la timp a drepturilor bănești ale personalului și propune măsuri, potrivit legii, pentru soluționarea cererilor, reclamațiilor și sesizărilor referitoare la calcularea și plata acestora;

e) urmărește depunerea, la termen și în cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obligații către persoanele fizice și juridice;

f) raportează, lunar, situația privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația efectivelor și a realizărilor fondului de salarii, pe elemente componente, la termenele ordonate;

g) face propuneri de modificare de alocații bugetare, pe care le înaintează Consiliului Județean;

h) organizează contabilitatea cheltuielilor finanțate din mijloace bugetare și fonduri cu destinație specială, prin care se asigură plățile de casă, cât și a cheltuielilor efective pe structura clasificației bugetare;

i) organizează evidența prevederilor bugetare aprobate, a deschiderilor de credite și a plăților, potrivit normelor tehnice în vigoare;

j) răspunde de folosirea eficientă a sumelor primite de la buget și a priorităților de finanțare, de ținere la zi a evidențelor contabile și a indicatorilor programului de cheltuieli aprobat, precum și de prezentare la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuției bugetare și a altor purtători de informații;

k) analizează și avizează documentația aferentă cu ocazia organizării licitațiilor, perfectării unor contracte sau lansării unor comenzi, prin care se angajează patrimoniul Directiei Județene de Evidenta a Persoanelor , cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

l) întocmește documentația specifică privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale ale Directiei Județene de Evidență a Persoanelor, îndrumă și controlează modul de punere în aplicare a acestora;

m) dispune efectuarea inventarierii la termenele stabilite și în conformitate cu dispozițiile legale;

n) îndeplinește sarcinile ce îi revin pentru păstrarea integrității patrimoniului și recuperarea operativă a prejudiciilor cauzate instituției și a altor debite;

o) asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative și contabile, precum și gestionarea, folosirea și evidența formularelor cu regim special în conformitate cu dispozițiile legale;

p) aduce la cunoștință personalului, în părțile ce-l privesc, dispozițiile actelor normative din domeniul activității financiar-contabile;

q) asigură îndeplinirea sarcinilor de competența sa cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv și a celui ierarhic operativ-curent;

r) efectuează operațiile de încasări și plăți în conformitate cu dispozițiile legale;

s) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege și alte acte normative referitoare la activitatea financiar-contabilă;

t) asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

COMPARTIMENTUL ASIGURARE TEHNICO-MATERIALĂ

a) întocmește programul anual se achiziții publice și urmărește realizarea acestuia, pentru buna funcționare a Directie ;

b) gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității proprii, sens în care:

1) întocmește, în colaborare cu Biroul de Evidența Persoanelor și Compartimentul de Stare Civilă și Operare Mențiuni, anual, pentru toate serviciile locale, necesarul de registre și de certificate de stare civilă, precum și de cerneală neagră specială, hârtia și folia necesară producerii cărților de identitate, pentru anul următor, pe care îl comunică Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, din cadrul M.A.I.;

2) în baza solicitărilor și a planificării, ridică de la Direcția pentru Evidența  Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date registrele, certificatele de stare       civilă, cerneală specială, precum și materialele necesare producerii cărților de identitate, pe care le distribuie apoi la Biroul de Evidența Persoanelor și Compartimentul de Stare Civilă și apoi la serviciile de stare civilă din județ, asigură întocmirea formalităților corespunzătoare pentru ridicarea, distrugerea și descărcarea gestiunii acestora;

c) organizează și asigură desfășurarea în bune condiții a activității de primire,       depozitare, conservare, întreținere, eliberare și folosire a tehnicii bunurilor din dotare și ia măsuri pentru gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale din înzestrare, creșterea  eficienței utilizării acestora și înlăturarea oricăror forme de risipă;

d) asigură evidența de cadastru și ia măsuri pentru completarea tuturor datelor referitoare la imobilele folosite;

e) asigură păstrarea și conservarea patrimoniului imobiliar al serviciului, prin menținerea durabilității, funcționalității și siguranței în exploatare a construcțiilor;

f) asigură menținerea curățeniei și ordinii în clădiri și celelalte suprafețe aflate în administrarea serviciului;

g) întocmește necesarul de echipament (inclusiv de protecție) pentru personalul serviciului și răspunde de distribuirea acestuia;

h) coordonează, îndrumă, controlează încadrarea în prevederile legale a modului de folosire a mijloacelor de transport din dotare, încadrarea conducătorilor auto și a personalului care conduce mijloacele auto ale instituției, în normele alocate, precum și efectuarea testării periodice în domeniu;

i) organizează și controlează respectarea normelor pe linie de protecția muncii și a prevenirii și stingerii incendiilor;

j) execută controlul operativ curent privind asigurarea și gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și financiare;

k) efectuează inventarierea generală și periodică a bunurilor materiale aflate în dotare, stabilirea vinovaților pentru eventualele lipsuri constatate și luarea măsurilor legale pentru recuperarea pagubelor;

l) întocmește formalitățile necesare, privind acceptarea unor donații și sponsorizări, pentru a fi înaintate, după caz, Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, în vederea obținerii avizelor necesare; întocmește documentele privind scoaterea din funcțiune, transmiterea fără plată, valorificarea sau casarea bunurilor materiale din dotare;

m) constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil;

n) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege încredințate de directorul Directiei Județene de Evidenta a Persoanelor.