Anunt

 N. 29730 data 26.04.2022

                    DIRECTIA JUDEŢEANA DE EVIDENTA  A PERSOANELOR  VASLUI, cu sediul in Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.70, in baza prevederilor art. 466 alin. (2) lit. a) si ale art. 618 alin. (1) lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările  si completările ulterioare, coroborate cu prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de:

 • Inspector, clasa I, grad profesional superior –  Biroul de Evidenta  persoanelor.

Timpul de munca: Durata normala  de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Perioada raportului de serviciu: Perioada nedeterminata.

Concursul se organizează la sediul Directiei Judeţene de Evidenta a Persoanelor Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor: in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.
 • proba scrisă: data de 26 mai 2022, ora 10:00, care constă în redactarea unei lucrări.
 • interviul: se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
 • Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

A.  CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

a)  cetăţenia română şi domiciliul în România;

     b)  cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

     c)  vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

     d)  capacitate deplină de exerciţiu;

     e)  este apt din punct de vedere medical sa exercite funcţia  publica pentru care candidează. Atestarea starii de sanatate se face pe bază de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie;

     f) îndeplineste condiţiile de studii si vechime in specialitate prevăzute de lege pentru funcţia publică;

     g)  îndeplineste condiţiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

     h) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infractiuni  de fals ori a unei infractiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau discriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;

     j)  nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

     k)  nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

B. CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

1. Nivel de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă domeniul fundamental de licenta stiinte sociale, ramura de stiinta: stiinte administrative sau juridice.

2. Vechime în specialitatea studiilor: 7 ani .

C. Dosarele de înscriere: se depun în intervalul 26 aprilie – 16 mai 2022, inclusiv.
Dosarele de înscriere vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, după cum urmează:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;  (Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, atașat anunțului, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute in anexă și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor);
 6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  (Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice);
 7. cazierul judiciar;
  (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. în acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.) ;
 8. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare  din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica;
 9. certificat de casatorie (dupa caz).

Documentele se depun într-un dosar cu șină, conform opisului atașat prezentului anunț, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
       Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

– adresa de corespondenta: mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.70, Compartiment Resurse umane;

– telefon: 0235/310116;

– fax: 0235/310117

– adresa de e-mail : djepvaslui@yahoo.com

– persoana de contact: Paraschiv Lucia, consilier, Compartiment Resurse umane

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08,00-16, 00, la sediul Directiei Judeţene de Evidenta a Persoanelor Vaslui, Compartiment Resurse Umane .

Anexe: 1, 2, 3, 4

DIRECTOR  EXECUTIV,

CEPOI OANA-ANDREEA