Anunt promovare

  Nr.  32169 / 26.11.2021

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 41 alin.(8), 41^1 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului plătit din fonduri publice, modificata si completata si ale Dispoziţiei nr. 62/2015 a Consiliului Judeţean Vaslui,

Directia Judeţeana de Evidenta a   Persoanelor Vaslui   organizează examen de promovare in grad profesional imediat superior, in data de 14.12.2021, pentru funcţiile contractuale de execuţie:

 1. un post de inspector de specialitate, grad profesional IA, Compartiment secretariat, juridic si contencios;
 2. un post de inspector de specialitate, grad profesional  IA, Compartiment financiar- contabilitate;

           Examenul se organizează  la sediul Directiei Judeţene de Evidenta a Persoanelor Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.70, cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011, după cum urmează:

proba scrisă în ziua de 14.12.2021, ora 10,00;

dosarele de înscriere la examen se vor depune la Compartimentul resurse umane, până la data de 02.12.2021, inclusiv;

selecţia dosarelor in termen de 1 zi lucrătoare de la data limita de depunere a dosarelor.

Dosarul  de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu, următoarele documente;

    a)   formular de înscriere;

       b) copiile rapoartelor de evaluare ale performantelor individuale din ultimii 2 ani calendaristici;

       c)  adeverinţa eliberata de Compartimentul resurse umane in vederea atestării vechimii in gradul din care promovează.

Condiţiile de participare la examen, sunt următoarele:

a) sa aibă cel puţin 3 ani vechime in gradul profesional al funcţiei contractuale din care promovează;

b) sa fi obţinut calificativul ,,foarte bine,, la evaluarea performantelor profesionale individuale cel puţin de doua ori in ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat in activitate.

                              Bibliografie pentru postul de inspector de specialitate,

                               grad profesional IA, Compartiment financiar- contabilitate;

 • Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casă;
 • Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale, republicata;
 • OMFP nr. 1271/2004 pentru aprobarea Precizarilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare si conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: art.382, V art. 430, 432 – 434, 437 – 441, 443 – 449, 458 şi art. 506 alin. (1) – (9), Partea a VI – Titlul III, Capitolul I-V, Partea a VII – Titlul I-IV;
 • Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;  
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste, modificata si completata.

                               Bibliografie pentru postul de inspector de specialitate,

grad profesional IA, Compartiment secretariat, juridic si contencios

 • Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale, republicata;
 • Hotararea nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;  
 • Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;  
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;  
 • Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată prin Legea nr. 233/2002;  
 • OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: art.382, V art. 430, 432 – 434, 437 – 441, 443 – 449, 458 şi art. 506 alin. (1) – (9), Partea a VI – Titlul III, Capitolul I-V, Partea a VII – Titlul I-IV.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9,00 – 16,00 la Compartimentul resurse umane.

DIRECTOR EXECUTIV,

         CEPOI OANA-ANDREEA