Anunt

Nr. 32116 data 19.11.2021

ANUNŢ

     DIRECTIA JUDEŢEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR  VASLUI, cu sediul in Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.70, in baza prevederilor art. 502 alin.(1) lit.c) si ale art. 506 alin.(1) lit.b) alin. (2), alin. (8), alin. (9)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările  si completările ulterioare, coroborate cu prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare și ale art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, anunţa ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului de Evidenta Persoanelor.

Condiţii specifice:

–   sa fie numiţi intr-o funcţie publica de acelaşi nivel, categorie, clasa, grad profesional;

–  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul ştiinţe administrative;

 – sa nu aibă o sancţiune disciplinara neradiata in condiţiile OUG nr. 57/2019.

Funcţionarii publici interesaţi vor depune in termen de 20 zile de la data afişării prezentului anunţ, respectiv 19.11.2021 – 08.12.2021, următoarele documente:

  1. cerere de transfer, conform modelului din Anexa nr.1;
  2. curriculum vitae, modelul  comun EUROPASS;
  3. copie act de identitate;
  4. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
  5. actul administrativ de numire in funcţia publica de consilier, clasa I, grad profesional asistent;
  6. cazier administrativ;
  7. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Documentele se depun la  Compartimentul resurse umane, urmând a fi certificate după confruntarea cu  originalele.

Ocuparea prin transfer la cerere  a funcţiei publice se realizează in doua etape succesive:

  • selecţia dosarelor de înscriere, in termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere;
  • interviul in cadrul căruia se testează criteriile de evaluare  prevăzute de art.55 alin. (2) din HG nr.611/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Se pot prezenta la etapa interviului doar solicitanţii admişi la etapa selecţiei dosarelor de înscriere.

Rezultatul selecţiei dosarelor, data, ora si locul susţinerii interviului precum si rezultatul interviului se aduc la cunoştinţa solicitanţilor prin afişare pe site-ul instituţiei.

In cazul in care exista un singur funcţionar public înscris pentru ocuparea prin transfer la cerere si îndeplineşte condiţiile cerute este declarat admis, aprobându-i-se solicitarea de transfer la cerere de către conducerea instituţiei.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

– adresa de corespondenta: mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr.70, Compartiment resurse umane;

– telefon: 0235/310116;

– fax: 0235/310117

– adresa de e-mail : djepvaslui@yahoo.com

– persoana de contact: Paraschiv Lucia, consilier, Compartiment resurse umane

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08,00-16,00, la sediul Direcţiei Judeţene de Evidenta a Persoanelor Vaslui, Compartiment resurse umane

Anexe: 1,2,3

NOTA:

Avand in vedere prevederile art.12 alin. (4) din HG nr.1183 din data de 08.11.2021, accesul in incinta institutiei este permisa persoanelor care:

-fac dovada vaccinarii impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

-prezinta rezultat negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore;

-prezinta rezultat negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 ore;

-se afla in perioada cuprinsa intre  a 15 zi si a180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.