Anunt concurs

 Nr.32053/data 11.11.2021

ANUNŢ

DIRECTIA JUDEŢEANA DE EVIDENTA  A PERSOANELOR  VASLUI, cu sediul in Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.70, in baza prevederilor art. 618 alin. (1) lit.b), alin. (2) si alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările  si completările ulterioare, coroborate cu prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de:

 • Inspector, clasa I, grad profesional superior –  Biroul de Evidenta  Persoanelor.

Timpul de munca: Durata normala  de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Perioada raportului de serviciu: Perioada nedeterminata.

Concursul se organizează la sediul Directiei Judeţene de Evidenta a Persoanelor Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor: in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.
 • proba scrisă: data de 15 decembrie 2021, ora 10:00, care constă în redactarea unei lucrări.
 • interviul: se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, in cadrul caruia se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

A.  CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

     b) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

     c)  are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

     d)  are capacitate deplină de exerciţiu;

     e) este apt din punct de vedere medical sa exercite funcţia  publica pentru care candidează. Atestarea starii de sanatate se face pe bază de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie;

     f) îndeplineste condiţiile de studii si vechime in specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

     g) îndeplineste condiţiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

     h) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infractiuni  de fals ori a unei infractiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau discriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;

     j)  nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

     k)  nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

B. CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

1. Nivel de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: domeniul de licenta- stiinte administrative.

2. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice –  minimum 7 ani.

C. Dosarele de înscriere: se depun în intervalul 11 noiembrie 2021 – 02 decembrie 2021, inclusiv, de luni pana vineri intre orele 8,00-16,00 la sediul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Vaslui,

Compartiment resurse umane.
Dosarele de înscriere vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, atasat anuntului;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia carnetului de munca si, dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

(Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr.611/2008, atașat anunțului, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă și din care să  rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor).

 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  (Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice);
 • cazierul judiciar;
  (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.) 
 • declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare  din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Documentele se depun într-un dosar cu șină, conform opisului atașat prezentului anunț, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
       Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08,00-16,00, la sediul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Vaslui, Compartiment resurse umane sau la numarul de telefon 0235/310116.

Anexe: 1, 2, 3, 4

NOTA:

Avand in vedere prevederile art.12 alin. (4) din HG nr.1183 din data de 08.11.2021, accesul in incinta institutiei pentru participarea la concursul de ocupare a functiei publice de inspector, clasa I, grad profesional superior, care va avea loc in data de 15.12.2021, ora 10,00, este permisa persoanelor care:

-fac dovada vaccinarii impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

-prezinta rezultat negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore;

-prezinta rezultat negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 ore;

-se afla in perioada cuprinsa intre  a 15 zi si a180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.