Anunt promovare

C O N S I L I U L   J U D E Ţ E A N    V A S L U I

DIRECTIA  JUDEŢEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR VASLUI

Str. Ştefan cel Mare, nr. 70 ; Tel : 0235/310116; Fax :0235/310117

  Nr. 31893 / 21.10.2021

 

A N U N Ţ

Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, in data de 23 noiembrie 2021,  cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22) din OUG nr.57/2019, astfel:

       1) un post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul de evidenta  persoanelor;

2) un post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul informatica;

Condițiile de participare la concurs/examen, îndeplinite cumulativ, conform art. 479 alin. (1) din actul normativ menționat mai sus, sunt următoarele:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.

Concursul/examenul se organizează în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) și art. 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv, în perioada 21.10.2021 – 09.11.2021;
 • selecția dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă va avea loc în data de 23.11.2021, ora 10:00 la sediul instituției;
 • interviul va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Dosarul de înscriere va conține în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de Compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 • adeverința eliberată de Compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 • formularul de înscriere prevăzut în anexă.
 • Anexa 1

                        Bibliografie pentru concurs/ examen de promovare in grad

       pentru functia publica de  consilier clasa I, grad profesional superior

                         din cadrul Biroului de evidenta  persoanelor

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Partea a-VI-a: Statutul   funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publica si evidenta personalului plătit din fonduri publice; Partea a VII-a: Răspunderea administrativa;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse si de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reşedinţa și actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 privind Normele metodologice de aplicare unitara a dispoziţiilor OUG nr.97/2005 privind evidenta si actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si pentru stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil.

Anexa  2

Bibliografie pentru concurs/examen de promovare in grad

pentru functia publica de  consilier clasa I, grad profesional superior

                                     din cadrul Compartimentului informatica

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Partea a-VI-a: Statutul   funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publica si evidenta personalului plătit din fonduri publice; Partea a VII-a: Răspunderea administrativa;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse si de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 privind Normele metodologice de aplicare unitara a dispoziţiilor OUG nr.97/2005 privind evidenta si actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si pentru stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil;
 6. Sisteme de operare client (Windows) – instalare, configurare, administrare, utilizare
 7. Programe Office, Excel (Microsoft Office, Excel) – utilizare
 8. Calculatoare personale:

–  arhitectura calculatoarelor personale ( componente şi caracteristici)

–  suporţi magnetici utilizaţ ( tipuri, caracteristici principale)

 – echipamente periferice (imprimante, terminale, modemuri)

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9,00 – 15,00 la Compartimentul Resurse umane.

DIRECTOR EXECUTIV,

                                                                   Cepoi Oana-Andreea