Anunț

INFORMARE: Întârzieri în emiterea cărților de identitate

Directia Județeana de Evidență a Persoanelor Vaslui anunță că,  din cauza crizei de plastic, cărțile de identitate aferente cererilor depuse se eliberează cu întârziere.

Această criză de plastic pentru tipărirea cărților de identitate afectează toate direcțiile de evidență a persoanelor din țară.

Potrivit dispozițiilor art.45 din O.U.G nr 70/14.05.2020, coroborate cu cele ale art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/15.05.2020, valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii, se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Cetăţeanul care se află într-o situaţie deosebită și are nevoie de cartea de identitate mai repede, se poate adresa şefului serviciului arondat, unde va depune o cerere, însoțită de documente justificative, pentru ca Serviciul să poată face demersurile necesare, pe lângă departamentul specializat, din cadrul MAI, pentru a urgenta tipărirea cărții sale de identitate.

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

COMISIA DE CONCURS

Nr.31113/02.06.2021

LISTA

privind rezultatul  final  obţinut   la concursul  organizat, în ziua de 26.05.2021  proba scrisă şi in ziua de  31.05.2021  interviul, pentru ocuparea postului

de ingrijitor –  Compartiment ATM

Nr. crt.NUMELE ŞI PRENUMELEPUNCTAJ OBTINUT PROBA SCRISAPUNCTAJ OBTINUT PROBA INTERVIUTOTALpunctaj  obţinutREZULTAT FINAL  
1.30995/06.05.20216665131ADMIS
2,31027/13.05.20214040RESPINS
3.31036/13.05.20215454108RESPINS

Afişată astăzi, 02.06.2021, ora 13,30 la sediul Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vaslui.  

Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la afişare la sediul Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vaslui.  

                                                    S E C R E T A R

             PARASCHIV LUCIA

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

COMISIA DE CONCURS

Nr. 31110 /31.05.2021

LISTA

privind rezultatul  notării interviului la examenul  organizat în perioada 26-31.05.2021,  pentru ocuparea postului de ingrijitor,  Compartiment ATM

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concursTOTALpunctaj  obţinutREZULTAT ADMIS / RESPINS
1.30995/06.05.202165ADMIS
2.31036/13.05.202154ADMIS

Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la afişare la sediul  Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vaslui.  

Pe data de 03.06.2021, va fi afisat Rezultatul final in care va fi declarat admis canditatul cu punctajul cel mai mare.

Afişată astăzi, 31.05.2021, ora   13,00  la sediul si pe site-ul  Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vaslui.  

   S E C R E T A R

   PARASCHIV LUCIA

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEŢEAN

DE EVIDENTA A PERSOANELOR VASLUI

COMISIA DE CONCURS

Nr. 31082 data 26.05.2021

LISTA

privind rezultatul  notării lucrării,  proba scrisă,  la concursul organizat în data de 26.05.2021,  pentru ocuparea postului de INGRIJITOR- Compartiment ATM

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs¹TOTALpunctaj  obţinutREZULTAT ADMIS / RESPINS
1.30995/06.05.202166ADMIS
231027/13.05.202140RESPINS
3.31036/13.05.202154ADMIS

¹Conform Regulamentului nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date.

Promovarea probei scrise implica obtinerea unui minim de 50 puncte.

Candidatul nemultumit de punctanjul obtinut poate formula ,,contestatie,, in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului, care se depune la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor (sediul institutiei, Compartiment Resurse Umane).

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu in data de 31.05.2021, ora 11,00, la sediul S.P.C.J.E.P., str. Ştefan cel Mare, nr.70, in sala de şedinţe.

Prezenţa dumneavoastră este necesară la sediul instituţiei cu 10 minute înainte de a începe proba interviu, având un act de identificare.

Afişată, astăzi 26.05.2021, ora 15,30, la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenta a Persoanelor  Vaslui  si pe site-ul instituţiei.

S E C R E T A R      C O M I S I E

 PARASCHIV LUCIA

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN

DE  EVIDENTA A PERSOANELOR VASLUI

COMISIA DE CONCURS

Nr. 31062 / 19.05. 2021

LISTA

privind rezultatul  selecţiei dosarelor depuse  pentru  concursul  de  ocupare a funcţiei de execuţie, in regim contractual,  îngrijitor – din cadrul Compartimentului ATM

Nr. Crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs¹ADMIS / RESPINSMOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI
1.30995/06.05.2021ADMIS
2.31027/13.05.2021ADMIS
3.31036/13.05.2021ADMIS
4.31041/17.05.2021RESPINSLipsa doc. prevăzute la art.6 alin. (1) lit.d) din HG nr.286/2011

¹Conform Regulamentului nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date.

Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la afişare la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenta a Persoanelor  Vaslui.

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisa in data de 26.05.2021, ora 10,00, la sediul SPCJEP, str. Ştefan cel Mare, nr.70, in sala de şedinţe.

Prezenţa dumneavoastră este necesară la sediul instituţiei cu 10 minute înainte de a începe proba scrisă, având un act de identificare.

Afişată, astăzi 19.05.2021, ora 14,00, la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenta a Persoanelor  Vaslui  si pe site-ul instituţiei.

S E C R E T A R

Paraschiv Lucia

Nr. 30978/04.05.2021

ANUNȚ

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenta a Persoanelor Vaslui organizează concurs de recrutare, în baza art. 554 alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu  prevederile H.G. nr. 286/20112011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, astfel:

 • un post de îngrijitor, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, durata normala de lucru – 8 ore/zi.

Condițiile de participare la concurs, sunt următoarele:

 • studii liceale cu diploma de absolvire si foaie matricola;
 • vechime in munca –  minimum 2 ani;
 • condiții prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, astfel:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a  fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu  executa o pedeapsă complementară prin care îi este interzis exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs (atașat anunțului);
 • actul de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, în copie;
 • documentele care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, în copie;
 • carnetul de munca sau, dupa caz, adeverinţele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar cu șină.
Copiile actelor menționate mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, în prezența candidatului și se depun la registratura Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vaslui.
Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere.
Concursul se organizează la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenta a Persoanelor Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, după cum urmează:

Concursul consta in 3 etape succesive, după cum urmează:

 1.  selecţia dosarelor de înscriere
 2.  proba scrisa
 3.  interviul

Se pot prezenta la următoarea etapa numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedenta.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisa si proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare proba.

 • dosarele de înscriere la concurs, se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 04.05-17.05.2021, inclusiv, ora 16, 00.
 • selecția dosarelor de înscriere la concurs va avea loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.
 • proba scrisă în data de 26.05.2021, ora 10,00 la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenta a Persoanelor Vaslui;
 • interviul în data de 31.05.2021, ora 11,00 la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenta a Persoanelor Vaslui;

Afișarea rezultatelor după fiecare probă se face în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Contestațiile se pot depune în maxim 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, probei scrise şi a interviului.
Anexa 1. Bibliografia și atribuțiile stabilite pentru funcția contractuală de execuție.
Anexa 2. Formular de completat
Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:00 la Comp. Resurse Umane, interior: 106.

Director executiv,

OANA-ANDREEA CEPOI

Anexa 1 Bibliografie

Anexa 2 Fisa post

Anexa 3 Formular inscriere

ÎNTOCMIT

Paraschiv Lucia