Anunt

ANUNȚ

Direcţia Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui organizează concurs conform HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, pentru ocuparea postului vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată de:

 

· 1 post de îngrijitor, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, durata normala de lucru – 8 ore/zi.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun European;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.

Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui, la adresa str. Ștefan cel Mare, nr.70, până la data de 12.04.2024, ora 16.00.

 

Condiţiile generale de participare la concurs:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii medii atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat;

– vechimea în muncă: minim 2 ani.

  

Bibliografie și tematică

a) OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

-Partea a VI-a, Titlul II, Capitolul V – Drepturi și îndatoriri, art. 430, 432-434, 437, 439-441, 443-447;

b) Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-Drepturile și obligațiile salariatului, răspunderea disciplinară, art. 39, art. 247-252;

c) Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare,

– Obligațiile lucrătorilor – art. 22-23;

– Accidente de muncă – art. 30-32;

d) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Obligațiile principale ale utilizatorului și ale salariatului, art. 21-22;

e) Ordinul ministrului sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 – Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică – Capitolul VI, art. 46-52.

 

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a)  selecţia dosarelor de înscriere

b)  proba scrisă

c)  interviul

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă și proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare probă.

Calendarul de desfășurare al concursului:

· dosarele de înscriere la concurs, se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 01.04.2024 – 12.04.2024.

· data afișării selecției dosarelor de înscriere la concurs: 15.04.2024

· proba scrisă în data de 22.04.2024, ora 10,00 la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 70, Vaslui;

· interviul: data şi ora vor fi comunicate odată cu rezultatele la proba scrisă.

Afișarea rezultatelor după fiecare probă se face în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. Contestațiile se pot depune în maxim 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, probei scrise şi a interviului.

Anexa 1.  AtribuțiiAnexa 2.  Formular de înscriere

Anexa 3.  Model orientativ al adeverinţei

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70.

Fisa postului

Formular de inscriere

Adeverinta