Anunt promovare

Nr.  121/11.01.2024   

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui, în baza art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen de promovare în treaptă profesională, funcție contractuală de execuție, cu respectarea prevederilor din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale Dispoziţiei nr. 62/2015 a Consiliului Judeţean Vaslui, astfel:

  • 1 post de muncitor calificat, treapta profesională I – Compartiment Asigurare tehnico-materială

Condițiile de participare la examen, îndeplinite cumulativ, conform art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 menționată mai sus, sunt următoarele:
să fi obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale de cel puțin 2 ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate;
 să aibă o vechime de minimum 3 ani în treapta profesională deținută;

Examenul se organizează la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.70, Vaslui, după cum urmează:

– dosarele de înscriere se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv, în perioada 11.01.2024 – 17.01.2024;

– selecția dosarelor va avea loc în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

– proba scrisă va avea loc în data de 26.01.2024, ora 09:00 la sediul instituției;

Dosarul de înscriere la examen se depune la sediul instituției și va cuprinde:
1.cererea de înscriere la examen, anexă la anunț;
2.adeverință eliberată de angajator din care să reiasă vechimea în treapta profesională din care promovează;
3.copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.
Bibliografia pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională I – Compartiment Asigurare tehnico-materială:

  1. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Legea nr. 307/2006 – apărarea împotriva incendiilor;
  3. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
  4. H.G. nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;
  5. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI-a, Titlul II, Capitolul I, art. 430, 432-434, 437-441, 443-449, 458 și art. 506 alin. (1)-(9).

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9,00 – 16,00 la Compartimentul Resurse Umane.

                           DIRECTOR EXECUTIV,

                                CEPOI OANA-ANDREEA